El web no està optimitzat per IExplorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21. TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL

 

 

Article 1r.- Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats en la piscina municipal, que es regirà per la present Ordenança fiscal.

 

Article 2n.- Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats de competència local en la piscina municipal.

 

Article 3r.- Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o la realització d’activitats en la piscina municipal.

 

Article 4t.- Responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

 

Article 5è.- Beneficis fiscals

1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.

2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6 d’aquesta Ordenança s’estableixen tarifes reduïdes aplicables a diverses situacions personals i familiars dels
subjectes passius.

 

Article 6è.- Quota tributària

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

 

 

1.1. Abonaments per temporada

Juvenil. De 14 anys fins els 21 anys :          30,00 €

Adult. Dels 22 anys fins els 64 anys :          40,00 €

Bonificat: majors de 65 anys i persones amb minusvàlues igual o superior al 33% :          25,00 €

Familiar ( parella + fills de 4 a 13 anys) :    100,00 €

Familiar monoparental (titular + fills de 4 a 13 anys) :           60,00 €

Familiar simple (1 cònjuge + fills de 4 a 13 anys) :                80,00 €

Suplement per cada fill de 14 a 21 anys :                              20,00 €

 

1.2. Entrades dia

Infantil. De 4 anys fins els 13 anys:              5,00 €

Juvenil. De 14 anys fins els 21 anys :          6,00 €

Adult. A partir dels 22 anys :                        8,00 €

Bonificat: majors de 65 anys i persones amb minusvàlues igual o superior al 33% :          5,00 €

Casals i Entitats de Porqueres, amb conveni, per participant no abonat :                          2,00 €

Grups socioeducatius, autoritzats, per participant no abonat :                                           4,00 €

Entrades només per la tarda (a partir de les 16 h) :                                                           4,00 €

 

1.3. Paquet de 5 entrades, per abonats.

 

Preu únic, per pacs de 5 entrades :          25,00 €

 

1.4. Expedició de carnets

Expedició de carnet (nou o duplicat ) :        3,00 €

2. Els infants de 0 a 3 anys no paguen.

3. Per determinar l’edat es tindrà en compte els anys que es compleixin durant l’any en curs.

 

Article 7è.- Acreditació i període impositiu

1. En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es durà a terme sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.

2. En el supòsit de serveis que s’estenen a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o la realització d’activitats en la piscina municipal.

 

Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés

1. El pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap abonament s’efectuarà en el moment d’entrada en el recinte.

2. El pagament de la taxa en cas d’abonaments i els de grups especials, s’efectuarà en el moment de formular la sol·licitud, a les oficines municipals.

3. Els imports recaptats s’ingressaran diàriament als comptes que s’estableixin a aquest objecte i es liquidaran a la Tresoreria municipal amb la periodicitat que
determini l’Ajuntament.

 

Article 9è.- Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei
general tributària

 

Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

 

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 26/4/2017 i que ha quedat definitivament aprovada en data
05/05/2017, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 85 , i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

Modificat art. 6 el punt 1.1 i 1.2 pel Ple extraordinari de 21 de març de 2018, publicat al BOP núm. 110, 7 de juny de 2018.

Aprovada inicialment pel Ple extraordinària de 13 de març de 2019, l’article 6. Publicada al BOP 94 de 16 de maig de 2019.

 

C/ Rubió i Ors , 1-7 · 17834 Porqueres · Telèfon 972 57 01 02 · Telefax 972 57 04 12 · secretaria@porqueres.cat

 

 

Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els notres serveis, acceptes l'ús que fem de les 'cookies'. De totes maneres, pots canviar la configuració de 'cookies' en qualsevol moment.  [ més Informació ]