El web no està optimitzat per IExplorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DE LA PISCINA MUNICIPAL DE PORQUERES

TÍTOL I.- CONSIDERACIONS GENERALS.

Article 1.- Objecte. 

Aquest reglament té per objecte la regulació del correcte ús i funcionament de la piscina municipal de Porqueres, situada a la zona esportiva de Miànigues.

Article 2.- Accés. 

2.1. L'accés a la piscina implicarà l’acceptació d’aquesta ordenança, i de la regulació interna què disposi la instal·lació. L’accés El seu desconeixement no eximeix del seu compliment. Així mateix, l’accés quedarà condicionat al pagament de l’import determinat com a quota d’entrada i/o abonaments o carnets de cada instal·lació establerta per la corresponent ordenança fiscal.
2.2. Sol·licitar la condició d’usuari o usuària de les instal·lacions esportives comporta la incorporació de les dades necessàries als fitxers informàtics creats per a la gestió del servei, amb les garanties previstes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
2.3. S’obrirà un primer torn per renovació d'abonaments de la temporada anterior. Si no s’arribés a la xifra de 1200 persones abonades, s’obrirà un  segon torn en el que s’acceptaran abonaments fins a arribar a la xifra de 1200 persones abonades. 
2.4. Els objectes abandonats i/o oblidats als vestidors, tindran la consideració d’objectes perduts. En cap cas, l’Ajuntament no es responsabilitza de la desaparició o la pèrdua dels objectes dipositats als vestidors.

Article 3.- Limitacions a l’accés.

El titular o, en el seu cas, el gestor de la instal·lació, impedirà l’accés:

3.1. Quan l’aforament s’hagi completat amb els usuaris que es trobin a l’interior de l’establiment. Es col·locarà a l’entrada un rètol indicatiu de l’aforament màxim permès.
3.2. A les persones que manifestin actituds violentes, i en especial les que es comportin de forma agressiva o provoquin aldarulls, les que portin armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals, i les que portin robes o símbols que incitin a la violència, el racisme o la xenofòbia en els termes previstos al Codi Penal.
3.3. A les persones que puguin produir perill o molèsties a altres usuaris i, en especial, a les que estiguin consumint drogues o substàncies estupefaents o mostrin símptomes d’haver-ne consumit i les que mostrin signes evidents d’estat d’embriaguesa.
3.4. A les persones que, trobant-se a l’interior de la instal·lació, dificultin el desenvolupament normal de l’activitat, un cop advertides prèviament. L’expulsió de la instal·lació no dóna dret al retorn de les taxes abonades.
3.5. Els responsables i/o gestors de les instal·lacions podran exercir el dret d’admissió a les instal·lacions.

Article 4.- Persones usuàries.

Es considera persona usuària a persones individuals, grups, entitats, associacions o col·lectius que utilitzin les piscines municipals per a la pràctica d’activitats físiques i/o esportives o de manera lúdica, ja sigui de manera puntual o perllongada i sota qualsevol de les modalitats d’accés o d’autorització d’ús. Així mateix, es considerarà usuari al públic assistent a les instal·lacions. 

Article 5.- Horaris i calendaris.

Es disposarà d’un horari i un calendari de funcionament concret que es farà públic a l’inici de cada període de funcionament de temporada d’estiu.

Article 6.- Activitats.

A les instal·lacions es podran realitzar diverses activitats dissenyades en funció de la demanda, la tipologia d’usuaris i  les característiques de l’equipament.

Article 7.- Aforament.

7.1. L’aforament màxim de la làmina d’aigua d’una piscina serà d’una persona o banyista per cada dos metres i mig quadrats de làmina d’aigua. Per tant, l’aforament màxim  de la piscina gran serà de 125 banyistes, i de la piscina petita (infantil) serà de 28 infants.
7.2. Essent una piscina descoberta, l’aforament màxim de la instal·lació (piscines i zona d’estada) serà de 495 persones.
7.3. Aquest aforaments màxims, estaran exposats en un lloc visible de la instal·lació. 

Article 8.- L’entrada d’animals. 

Com a norma general no està permesa l’entrada d’animals. Això no obstant, els gossos pigall tindran accés a totes aquelles àrees on pugui accedir el seu responsable, segons la normativa vigent al respecte. 

Articles 9.- Objectes.

L’Ajuntament no es responsabilitzarà, en cap cas, de la pèrdua o el robatori dels objectes personals dels usuaris de les piscines, en tot el recinte.

Article 10.- Observacions, suggeriments i reclamacions.

Qualsevol queixa, observació o suggeriment referent a l'estat o gestió de la instal·lació, es podrà fer constar a l’imprès corresponent que estarà a disposició de l’usuari en la piscina municipal.

Article 11.- Realització de filmacions o fotografies.

Als efectes de la Llei Orgànica 10/1995 de 23 de novembre, de protecció civil de l’honor, de la intimitat i de la pròpia imatge, no està permesa la gravació d’imatges (fotografies, pel·lícules...) de qualsevol tipus en tots els punts de les instal·lacions excepte autorització expressa de l’ajuntament.

TÍTOL II.- DRETS I DEURES DELS USUARIS.

Article 12.- Drets dels usuaris de les piscines municipals.

12.1.  Ser tractats amb educació i amabilitat pel personal de les instal·lacions i per la resta d’usuaris.
12.2.   Conèixer les característiques de les instal·lacions. L’Ajuntament mantindrà actualitzada, i en lloc visible, la informació relativa a les seves característiques principals.
12.3.   Accedir a les instal·lacions, durant el seu horari de funcionament, i realitzar les activitats esportives i lúdiques permeses a l’equipament i per a les quals tinguin autorització.
12.4.  Disposar de les instal·lacions, el mobiliari i el material esportiu en correctes condicions d’ús.
12.5.  Disposar d’un servei de socorrisme durant tot l’horari d’obertura de la instal·lació.
12.6.  Fer ús de les instal·lacions i dels serveis i espais complementaris, com els vestidors, els lavabos, i tots aquells en disposició de ser utilitzats i dins els horaris establerts.
12.7.   Presentar les queixes, suggeriments o reclamacions que estimin convenients per escrit en els fulls normalitzats disponibles en les instal·lacions o mitjançant una instància presentada a qualsevol dels registres municipals. 

Article 13.- Obligacions dels usuaris de les piscines municipals.

13.1.   Abonar les taxes i/o els preus públics establerts per a cada servei o espai esportiu i per a cada modalitat d’ús determinada.
13.2.   Els menors de 14 anys hauran d’accedir a la piscina acompanyats d’un responsable major d’edat, el qual haurà d’estar present durant tot el temps que s’estigui a la piscina.
13.3.  Les entitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, en les quals hi participin persones menors de 18 anys, hauran de complir la normativa que reguli les activitats d’educació en el lleure en les quals participin menors.
13.4.   Mostrar al personal del servei de les instal·lacions l’autorització per utilitzar-les (entrada, abonaments, etc.), en el moment d’accedir-hi i en qualsevol moment en què els la demanin.
13.5.  Respectar l’horari de funcionament, la programació horària dels espais i els requisits establerts per a la realització de les activitats programades
13.6.  Fer un correcte ús dels espais i les infraestructures de les instal·lacions, mantenir l’ordre i la netedat, respectar els arbres i els jardins i les infraestructures destinades a facilitar l’accés i la mobilitat de les persones disminuïdes, el mobiliari i les instal·lacions en general. S’ha de tractar amb respecte a la resta d’usuaris i al personal que treballa a les instal·lacions. També s’ha de respectar l’espai i el relaxament de la resta d’usuaris i usuàries.
13.7. Tots els usuaris que es trobin dins el recinte de la instal·lació hauran d’atendre les indicacions dels seus responsables. En el recinte de la piscina, s’atendran especialment les indicacions del socorrista i del conserge, els quals vetllaran per la seguretat dels usuaris i pel bon ús de la instal·lació.
13.8.   En el cas de no saber nedar i/o tenir qualsevol tipus de dificultat d’adaptació al medi aquàtic cal prendre les mesures personals adequades per evitar qualsevol risc i avisar el vigilant de la instal·lació.
13.9.   En el cas de patir alguna malaltia cardíaca, respiratòria, de tipus epilèptic o qualsevol altra malaltia que pugui comportar riscos per a la pràctica esportiva i/o l’ús de la piscina, cal avisar el personal i anar sempre acompanyat per una persona responsable. Així mateix, per fer ús dels diferents serveis no es podrà presentar cap impediment mèdic i en aquest sentit podrà ser requerit un certificat mèdic als usuaris en cas de dubte.
13.10.  Fer ús de l’equipament amb el material i la vestimenta adient i permès a cada tipus d’instal·lació. És obligatori l’ús del vestit de bany i de la tovallola per accedir a la piscina i de les sabatilles de bany per a la circulació per les zones de peus nets.
13.11.  L’espai de vestidors i dutxes s’utilitzarà únicament com a espai de canvi de roba i d’higiene abans i després de la utilització de la piscina. Els vestidors es deixaran nets i en bon estat després de la seva utilització.
13.12.  Els vestidors seran compartits pels usuaris de la instal·lació. Per aquesta raó cal deixar-los lliures d’objectes mentre s’està utilitzant qualsevol servei de la instal·lació i utilitzar-los el temps mínim necessari, a fi de deixar-los disponibles per a altres usuaris.
13.13.  Després d’utilitzar les dutxes dels vestidors cal eixugar-se en aquest mateix espai amb l’objectiu de no mullar la resta de les zones dels vestidors.
13.14.  Tots els usuaris hauran d’utilitzar els vestidors per canviar-se de roba, ja que no està permès fer-ho en cap altre lloc de la instal·lació.
13.15.  Cal deixar els vestidors en bones condicions per a les posteriors persones usuàries.
13.16.És obligatori dutxar-se abans d’entrar a l’aigua. Si abans s’ha realitzat un exercici físic, cal que la dutxa es faci amb sabó en els espais de vestidors.
13.17.  Els usuaris de bany lliure a la piscina hauran de respectar els espais que segons la programació es delimitin per  a cursets de natació, activitats dirigides o a altres activitats.
13.18.  Els nens i nenes  usuaris de la piscina infantil hauran d’estar sempre acompanyats d’un adult que es faci responsable de la seva utilització i que es responsabilitzi de no deixar que els nens petits juguin prop dels vasos no apropiats per a ells. Es recomana que els nens que no saben nedar portin un dispositiu (armilla, flotador, etc.) que afavoreixi la flotabilitat i mantingui el cap fora de l’aigua.
13.19.   El material que s’utilitzi, un cop finalitzat l’ús, haurà de ser dipositat en els magatzems o els espais corresponents.
13.20.  No haver menjat, almenys, des de com a mínim dues hores abans d’entrar a l’aigua.
13.21.  No entrar de cop a l’aigua per banyar-se per primera vegada, després de menjar, d’haver pres molta estona el sol o d’haver fet un exercici físic intens.
13.22.  Es recomana dutxar-se i eixugar-se bé després de sortir de l’aigua.
13.23.  Consultar les fondàries de les piscines abans d’utilitzar-les. Especialment les persones que no saben nedar. No llançar-se de cap a les zones de poca profunditat.
13.24.   No deixar objectes de valor als vestidors o a altres espais de la instal·lació.
13.25.   Utilitzar les papereres i mantenir els espais de la instal·lació nets.
13.26.   Comunicar al personal responsable de la instal·lació qualsevol desperfecte o anomalia que hagi detectat durant l’ús de les instal·lacions. 

Article 14.- Prohibicions dels usuaris de les piscines municipals. 

14.1.  L’accés a les piscines de les persones afectades per malalties contagioses. La direcció podrà exigir la presentació d’un certificat mèdic en el cas que es detecti qualsevol possibilitat de risc per a la resta d’usuaris.
14.2.  L’ús de la piscina a qualsevol persona que presenti una ferida oberta amb pèrdua de sang.
14.3.  L’accés a la piscina i la zona d’estada amb roba i calçat de carrer. Els usuaris s’hauran de canviar als vestidors. Excepte les visites puntuals i específiques que hagin estat autoritzades pels responsables de la instal·lació, i amb protectors específics per al calçat.
14.4.  L’entrada a la piscina abans de l’hora de la seva obertura, ni l’entrada des de 20 minuts abans de la fi de l’horari de bany públic. No es permetrà l’accés a les piscines, si no hi ha el personal de socorrisme ocupant el seu lloc de treball.
14.5.  No es permet l’entrada a les instal·lacions de vehicles, bicicletes i animals, llevat de gossos pigall i d’autoritzacions expresses.
14.6.  No es permet la col·locació de qualsevol element aliè a l’equipament de la instal·lació, o la modificació concreta d’algun equipament, llevat d’autorització escrita expressa.
14.7.  No és permesa l’exposició d’elements de publicitat estàtica, permanent o no, a l’interior o exterior de les instal·lacions per part dels usuaris, llevat d’autorització expressa.
14.8.  No es permet fumar, menjar ni portar envasos de vidre a qualsevol espai de la instal·lació, llevat dels llocs degudament autoritzats.
14.9.  No és permesa la utilització d’aparells sonors o musicals que pugin destorbar en els espais d’ús comunitari. Tampoc es permet accedir a les instal·lacions amb cadires, para-sols o altres objectes similars.
14.10.   Està prohibida la pràctica de qualsevol tipus d’activitat, sigui o no esportiva, que pugui ocasionar greus danys a qui la realitzi o a tercers degut a la seva perillositat.
14.11.   No es permet córrer en el recinte de la piscina. A la vora de la piscina cal anar caminant.
14.12.   No es permet fer jocs que puguin resultar perillosos o molestin a la resta d’usuaris, com pot ser córrer, saltar, empènyer o enfonsar algú.
14.13.   No es permet realitzar qualsevol activitat que comporti risc d’accident com, per exemple, tirar-se de cap a les zones poc profundes o les piscines petites.
14.14.   No es permet enfilar-se a les sureres limitadores d’espais a la làmina d’aigua.
14.15.   No es permet fer servir objectes inflables lúdics com pilotes, matalassos, barques, etc, excepte aquells facilitats per la direcció i utilitzats en els horaris i les zones determinades. Si que es podran utilitzar els que faciliten la pràctica de la natació i l’estabilitat a l’aigua, com braçalets, bombolletes i similars.
14.16.   No es permet fer servir cap gel o sabó a les dutxes del recinte de la platja de la piscina.
14.17.   No es permet deixar els objectes personals a les instal·lacions, una vegada abandonades aquestes.
14.18.   No està permès dur a terme operacions d’higiene personal com afaitar-se o depilar-se als vestidors.
14.19.   No està permès abandonar les deixalles en tots els recintes.
14.20.   No està permès el bany a la piscina petita, dels majors de 12 anys. 

TÍTOL III.- INFRACCIONS I SANCIONS. 

Article 15.- Infraccions. 

L’ accés indegut a les instal·lacions, el mal ús dels serveis, el comportament inadequat envers els usuaris/àries o el personal de la instal·lació, així com l’incompliment de les normes d’aquesta ordenança o les de règim intern de la instal·lació, sense perjudici del possible il·lícit penal, constituirà infracció administrativa segons la següent tipificació: 

15.1.  Falta lleu:

-    El tracte incorrecte a qualsevol usuari, personal, tècnics així com no seguir les seves indicacions envers l’ús correcte de la instal·lació o el funcionament de les activitats. 
-   Negar-se a sotmetre’s al control dels accessos i/o a mostrar l’acreditació de la condició d’usuari/ària.
-   Causar danys lleus, de forma voluntària, a la instal·lació, al material o a l’equipament d’aquestes.
-   L’incompliment de les obligacions o prohibicions establertes en aquesta normativa o en la de règim intern de la instal·lació quan la conducta no estigui tipificada com a falta greu o molt greu.
-  No respectar els horaris dels espais com els requisits establerts per a la realització de les activitats programades. 

15.2.  Falta greu: 

-  El mal tracte de paraula o d’obra a altres usuaris, professorat, tècnics, empleats de la instal·lació.
-  Negar-se a abandonar la instal·lació, quan ho requereixi el personal, per haver incomplert la normativa.
-  Utilitzar la instal·lació de manera individual, per a finalitats diferents d’aquelles per a les quals s’ha concedit l’autorització.
-  Incomplir el pla d’usos i/o l’horari de funcionament de les instal·lacions quan comporti afectació a la resta d’usuaris/àries o al servei.
-  Causar danys greus, de forma voluntària, a la instal·lació, al material o a l’equipament d’aquestes.
-  Originar, per negligència o imprudència, accidents a si mateixos o a d’altres persones.
-  El falsejament intencionat de les dades relatives a la identitat, l’edat, l’estat de salut, etc., així com la suplantació d’identitat.
-  L’incompliment reiterat de les obligacions o prohibicions establertes en aquesta normativa o en la de règim intern quan les conductes estiguin tipificades com a falta lleu.
-  Accedir a la instal·lació saltant-se la zona reglamentaria d’accés.
-  Utilitzar les instal·lacions per a finalitats distintes a les establertes i autoritzades.
-  La comissió de dues faltes lleus.

15.3.  Falta molt greu: 

-  La pertorbació rellevant de la convivència que afecti de manera greu, immediata i directa a la tranquil·litat o a l’exercici de drets legítims d’altres persones, o al normal desenvolupament de les activitats.
-  L’obstrucció greu del funcionament normal de la instal·lació.
-  El deteriorament greu de l’equipament, la infraestructura o la instal·lació.
-  L’impediment d’ús de la instal·lació a altres persones que hi tinguin dret.
-  L’incompliment reiterat de les obligacions o prohibicions establertes en aquesta normativa o en la de règim intern quan les conductes estiguin tipificades com a falta greu.
-  La comissió de 2 faltes greus  Article 16.-Sancions.

16.1.  La comissió d’una falta administrativa comportarà, previ el corresponent procediment administratiu, la imposició de les següents sancions: 

-  Falta lleu: expulsió temporal de la instal·lació fins a una setmana i/o una multa de fins a 600,00 EUR.
-  Falta greu: suspensió del dret d’entrada a la instal·lació per un període màxim de 6 mesos i/o una multa des de 601,00 EUR fins a 1.500,00 EUR.
-  Falta molt greu: suspensió del dret d’entrada a la instal·lació per un període màxim de 2 anys i/o una multa des de 1.501,00 EUR fins a 3.000,00 EUR. 

La quantia de les multes recollides en l’apartat anterior és la que s’estableix amb caràcter general per infracció de les ordenances locals, sense perjudici d’altres sancions complementàries de les multes que puguin ser d’aplicació. 

16.2.  En la graduació de les sancions es tindrà en compte: 

-  El grau de culpabilitat o l’existència d’intencionalitat, la continuïtat o persistència en la conducta infractora, així com el grau de participació en els fets de l’infractor i el benefici obtingut per l’il·lícit.
-  La naturalesa dels perjudicis causats, atenent al dany derivat de la infracció.
-  La reincidència, per comissió, en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa, quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via administrativa.
-  La transcendència social dels fets. 

16.3.   El procediment sancionador es regirà per l’establert al Reglament regulador del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, o normativa vigent en aquest sentit. La competència per resoldre els procediments sancionadors correspon a l’Alcalde o el tinent d’alcalde o el regidor en qui delegui.
16.4.   Quan de la comissió d’una infracció se’n derivin necessàriament la comissió d’una altre o altres, s’imposarà únicament la sanció més elevada de totes les que siguin susceptibles d’aplicació.
16.5.  L’òrgan competent podrà condonar la sanció a canvi que la persona infractora es comprometi a reparar els danys causats.

Article 17.- Prescripció de les infraccions i sancions.

Les infraccions i sancions prescriuran en els terminis establerts en la normativa general de procediment administratiu.

Article 18.- Responsabilitats.

Seran responsables directes de les infraccions d’aquesta ordenança les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o per omissió, tret dels supòsits que siguin menors d’edat o que concorri en ells alguna causa legal d’inimputabilitat. 

En aquest cas, en respondran els pares, les mares, els tutors, les tutores o aquelles persones que posseeixin  la custòdia o guarda legal. 

La declaració de responsabilitat per infracció i la imposició de la sanció corresponent no evitaran, en cap cas, l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats. 

Les entitats que utilitzin les instal·lacions seran responsables de qualsevol dany, accident o similar que succeeixi als seus associats o a tercers dintre del desenvolupament de les seves activitats. 

Així mateix els danys i/o els desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o al material, a causa del mal ús, seran responsabilitat de la persona que l’hagi causat i, subsidiàriament, de l’entitat a què pertanyi si aquesta persona està fent ús de la instal·lació com a integrant d’un grup o de les persones que n’ostentin la custòdia o guarda legal. Les despeses de reparació aniran a càrrec del declarat responsable. 

Article 19.- Entrada en vigor.

Aquest reglament entrarà en vigor quan s’hagin publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Porqueres, a la data de la signatura electrònica

Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els notres serveis, acceptes l'ús que fem de les 'cookies'. De totes maneres, pots canviar la configuració de 'cookies' en qualsevol moment.  [ més Informació ]